ส.กีฬามวยไทย ตั้งนโยบายทำประโยชน์เพื่อวงการมวย

ส⋅กีฬามวยไทย

ส⋅กีฬามวยไทย จัดตั้งแถลงเรื่องการสร้างประโยชน์เพื่อวงการมวย นำมวยไทยก้าวไกลสู่นานาชาติ

ส⋅กีฬามวยไทย วันพฤหัสบดีที่16 ธ.ค. ที่ห้องรัตนโกสินทร์ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในการเปิดตัวสมาคมกีฬามวยไทยนานานาชาติ ที่มี”บังมาด” นายสามารถ มะลูลีม เป็นนายกสมาคมกีฬามวยไทยนานาชาติ และที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหารคร กล่าวว่า กทม.สามาถจะเปิดลานคนเมืองให้กับการจัดมวยได้ เพื่อเป็นการส่งเสริมเชิดชูศิลปวัฒนธรรมไทยที่เป็นที่ชื่นชอบของชาวต่างชาติ นับว่าเป็นสิ่งที่ดี และอยากจะให้มีการถ่ายทอดสดให้คนดูทางบ้านได้ด้วย

“บังมาด” นายสามารถ มะลูลีม นายกสมาคมฯ เปิดเผยว่า หลังจาก ดร.ก้องศักดิ์ ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย ในฐานะนายทะเบียนสมาคมกีฬาประจำกรุงเทพมหานคร ได้ลงนามในหนังสือ การจดทะเบียนการแต่งตั้งกรรมการสมาคมกีฬามวยไทยนานาชาติ ขึ้นใหม่ทั้งชุด พร้อมออกใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนการแต่งตั้งกรรมการสมาคมกีฬาขึ้นใหม่เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา ดังนั้นเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบถึงวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งสมาคมกีฬามวยไทยนานาชาติ และเปิดตัวคณะกรรมการนายกสมาคมกีฬามวยไทยนานาชาติ

การที่ตนเองเลือกการเปิดตัวคณะกรรมการบริหาร และแถลงนโยบายการทำงานในวันที่ 16 ธันวาคม เนื่องจากเป็นวันสำคัญของประวัติศาสตร์วงการกีฬาไทย เป็นวันที่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงเรือใบชนะเลิศได้เหรียญทอง ในกีฬาแหลมทอง ครั้งที่ 4 เมื่อ พ.ศ.2510 และรัฐบาลได้กำหนดให้วันที่ 16 ธันวาคม ของทุกปีเป็น “วันกีฬาห่างชาติ” รวมทั้งยังเป็น “วันนักกีฬายอดเยี่ยม” ของการกีฬาแห่งประเทศไทยอีกด้วย

“บังมาด” กล่าวว่า สำหรับวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งสมาคมกีฬามวยไทยนานาชาติ มีดังต่อไปนี้

เพื่อเชิดชู อนุรักษ์ สืบสาน พัฒนา ส่งเสริมและเผยแพร่ศิลปะมวยไทยไปสู่ระดับนานาชาติ
เพื่อส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาการจัดการแข่งขันกีฬามวยไทยไปสู่ระดับนานาชาติ
เพื่อดำเนินการจัดอันดับนักมวยและจัดการแข่งขันชิงแชมป์มวยไทยอาชีพเพื่อความเป็นเลิศ
เพื่อดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ศิลปะมวยไทยในสถานศึกษา ปลูกฝังให้เยาวชนไทยมีความภาคภูมิใจในความเป็นไทยผ่านกีฬามวยไทยอันเป็นกีฬาประจำชาติ
เพื่อประสานงาน สนับสนุนและให้ความร่วมมือกับทุกองค์กรเพื่อเชิดชู อนุรักษ์ สืบสาน พัฒนา ส่งเสริมและเผยแพร่ศิลปะมวยไทยไปสู่ระดับนานาชาติ
เพื่อให้การสนับสนุนงบประมาณ อุปกรณ์ฝึกซ้อมและอื่น ๆ กับค่ายมวยไทยหรือหน่วยงาน/องค์กรสาธารณะประโยชน์เพื่อดำเนินกิจกรรมทางด้านกีฬามวยไทย
เพื่อดูแล ส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพให้กับบุคคลในวงการมวย อันได้แก่ นักมวย ผู้จัดการรายการแข่งขันมวย ผู้จัดการนักมวย หัวหน้าค่ายมวย
ร่วมกับองค์กรทุกองค์กรในการทําสาธารณประโยชน์เพื่อสังคมและไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมือง

สำหรับรายชื่อกรรมการบริหาร สมาคมกีฬามวยไทยนานาชาติ หรือ International Muaythai Sport Association(IMSA) มีดังนี้ 1. นายสามารถ มะลูลีม นายกสมาคมฯ, 2. นายชาดา ไทยเศรษฐ์ ประธานที่ปรึกษา และอุปนายกคนที่หนึ่ง, 3.นายพิบูลย์ กัญจนาภรณ์ (ศิษย์แม็ค) อุปนายกคนที่สอง, 4. พล.ต.ต.ขรรค์ชัย อนันตสมบูรณ์

อุปนายกคนที่สาม, 5. นายณัฐเดช วชิรรัตนวงศ์ อุปนายกคนที่สี่, 6. ผศ.อิสระ เสรีวัฒนวุฒิ อุปนายกคนที่ห้า, 7. “มิตร นคร” นายสุเมธ ซื่อสัตตบงกช อุปนายกคนที่หก, 8. นายสุวิทย์ เลิศธนากุลวัฒน์ (ศิษย์กวนอิม) เลขาธิการ, 9. นายสุพัฒน์ เลาหเพียงศักดิ์ (ปืนรัตนา) รองเลขาธิการ, 10. นายสรวิศ พรหมผดุงชีพ เหรัญญิก, 11. นายธนัตถ์ สุกมลพาณิชย์ ปฏิคม, 12. นายศุภศักดิ์ เงาประเสริฐวงศ์ กรรมการ นายทะเบียนและฝ่ายวิชาการ, 13. นายสุเมต สุวรรณพรหม ประชาสัมพันธ์,

14. นายจักร จามิกรณ์ (กงสุลฯสาธารณรัฐนิการากัว) กรรมการ และฝ่ายต่างประเทศ, 15. นายเจริญ ชูมณี (เจริญทอง เกียรติบ้านช่อง) กรรมการ และฝ่ายอนุรักษ์เผยแพร่, 16. นายสามารถ สามภูศรี (หนึ่งสยาม แฟร์เท็กซ์) กรรมการ และฝ่ายอนุรักษ์เผยแพร่, 17. นายผุดผาดน้อย ออมกลิ่น (ผุดผาดน้อย วรวุฒิ) กรรมการ และฝ่ายอนุรักษ์เผยแพร่, 18. นายสมัย มะลูลีม (ปราบพิภพ ลูกคลองตัน) กรรมการ และฝ่ายอนุรักษ์เผยแพร่, 19. นายสุรชัย ยินดีชาติ (เบิกฤกษ์ ปิ่นสินชัย) กรรมการ และฝ่ายอนุรักษ์เผยแพร่

นายกฯ สามารถ มะลูลีม กล่าวถึงกิจกรรมของสมาคมฯที่วางไว้รวมถึงแนวนโยบายว่า เรื่องแรกและเรื่องสำคัญของสมาคมคือ การดูแลให้สวัสดิการแก่นักมวย ซึ่งถือว่า อาชีพมวยเป็นอีกอาชีพหนึ่งที่ควรต้องมีการดูแลหลังจากเกษียณแล้ว

ซึ่งนักมวยเหล่านี้มีอยู่มากที่เคยสร้างชื่อเสียงให้ประเทศชาติ เราต้องดูแล อย่างตรก็เคยเป็นนักมวยมาก่อนในชื่อว่า สามารถ ลูกคลองตัน จึงตั้งสมาคมฯนี้ขึ้นมา สำหรับกิจกรรมที่จะหางบประมาณ เราก็จะมีการจัดมวยขึ้นมาเพื่อหารายได้ซึ่งสมาชิกของเรามีอยู่มากมายในแต่ละประเทศดร.ศุภศักดิ์ เงาประเสริฐวงศ์ นายทะเบียนและฝ่ายวิชาการ กล่าวว่า ทางสมาคมฯนำโดยท่านนายกฯสามารถและฝ่ายคณะกรรมการทุกคนเข้ามาเพื่อพัฒนาวงการมวยเพื่อให้ก้าวไปสู่ระดับนานาชาติซึ่งในอนาคตก็จะมีการจัดอันดับนักมวยไทยและนักชกต่างประเทศและจัดนักมวยในอันดับขึ้นชกชิงแชมป์และป้องกันแชมป์ของสมาคมกีฬามวยไทยนานาชาติต่อไป

ขณะที่ เสี่ยโบ้ท นายณัฐเดช วชิรรัตนวงศ์ อุปนายกคนที่ 4 กล่าวว่า ยอมรับว่าที่ผ่านมาวงการมวยไทยบ้านเราขาดคนดูแลนักมวยหัวหน้าค่ายที่มีอยู่เป็นพันเป็นหมื่นค่ายทั่วประเทศยังมีความเป็นอยู่ที่ลำบาก ตนขอขอบคุณทางสมาคมฯที่ไว้วางใจให้เป็นคณะกรรมการเป็นอุปนายกคนที่ 4 ถือว่าเป็นครั้งแรกที่เข้า มาทำงานในองค์กรมวยยืนยันว่าจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดเพื่อให้ค่ายมวยนักมวยไทยมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและก้าวไปสู่ระดับนานาชาติในอนาคตต่อไป

 

อ่านข่าวมวยมาใหม่ >>> ข่าวมวย

เว็บหนังใหม่ล่าสุด >> เว็บดูหนังออนไลน์ฟรี

เดิมพันมวยออนไลน์

เว็บข่าวมวย